ACCCH
2016迎新联谊晚会将于9月10号举行,点击此处进入报名

2017五校新生手册(简体中文新版) pdf (1.60 MB)
2016五校新生手册(简体中文新版) pdf (1.60 MB)
2015五校新生手册(简体中文新版) pdf (9.10 MB)
2015五校新生手册(简体中文版) pdf (0.65 MB)
2014五校新生手册(简体中文版) pdf (5.00 MB)
2013五校新生手册(简体中文版) pdf (1.78 MB)

2017 安城華人基督教會UMass迎新短片